Regulamin zlecenia naprawy

HOME • Regulamin zlecenia naprawy

 1. Strony oświadczają, iż zlecenie zostało zawarte w siedzibie zakładu i nie stosują się do niego rygory związane z formą zawierania umów na odległość.
 2. Jednocześnie strony oświadczają, iż w chwili podpisania umowy zlecenia nie jest możliwym ustalenie ostatecznego zakresu koniecznych prac naprawczych i związanych z tym kosztów, a także terminu zakończenia naprawy. W konsekwencji istnieje możliwość, iż koniecznym stanie się zmiana w tym przedmiocie.
 3. Zleceniodawca wyraża zgodę na przesłanie na :
  • adres mailowy Podany w Zleceniu Naprawy
  • numer telefonu podany w Zleceniu Naprawy

  informacji o konieczności zmiany zakresu umowy, a co za tym idzie i jej kosztów oraz ewentualnie terminu jej zakończenia. Niniejsza możliwość podyktowana jest wolą Zleceniodawcy dokonania zmiany zlecenia bez konieczności ponownej obecności w zakładzie.

 4. Zleceniobiorca prześle na wskazany przez Zleceniodawcę adres mailowy lub numer telefonu link prowadzący do zaktualizowanego kosztorysu naprawy. Po skorzystaniu z niego Zleceniodawca będzie miał możliwość zapoznania się przede wszystkim z kosztorysem zawierającym opis zakresu zlecenia (w tym i prawdopodobnego terminu zakończenia naprawy) i związanych z nim kosztów, ewentualnie innych umieszczonych dokumentów lub zdjęć. Zleceniodawca będzie miał możliwości akceptacji zakresu naprawy i wynagrodzenia zakładu poprzez wciśniecie polecenia „Akceptuję”. Jego uruchomienie prowadzi do automatycznego uaktualnienia zlecenia w systemie Zleceniobiorcy i stanowi zmianę zawartej pierwotnie umowy.
 5. Zgoda na tą formę zmiany zlecenia (w tym i kosztów) jest wyborem Zleceniodawcy, który zawsze ma możliwości osobistego stawiennictwa w zakładzie w celu uzyskania dodatkowych informacji, czy dokonana osobistych oględzin pojazdu i dokonania tej zmiany w formie pisemnej. W konsekwencji dokonanie akceptacji zmiana zlecenia w tej formie stanowi dobrowolny wybór Zleceniodawcy.
 6. W wyjątkowych sytuacjach strony dopuszczają również kontakt telefoniczny bezpośrednio z doradcą zajmującym się zlecenie. Kontakt ten zostanie również podany w treści maila lub sms-a. Zleceniodawca może skorzystać ostatecznie z tej formy kontaktu i zaakceptować zmianę zlecenia w formie telefonicznej rozmowy, z której na dokumencie zlecenia zostanie poczyniona odpowiednia adnotacja przez doradcę Zleceniobiorcy. Z formy tej może również w ostateczności skorzystać Doradca w sytuacji, gdy nie ma pewności czy mail lub sms dotarł do Zleceniodawcy, a koniecznym jest podjęcie dalszych decyzji co do naprawy.
 7. Do czasu otrzymania decyzji Zleceniodawcy Zleceniobiorca może powstrzymać się z dokonywaniem dalszych czynności, a okoliczność ta nie stanowi zwłoki w realizacji umowy. W takim przypadku termin realizacji zlecenia zostaje automatycznie wydłużony o podwójna okres oczekiwania na akceptację Zleceniodawcy, przy czym każdy rozpoczęty dzień liczy się jako pełny.
 8. Zleceniodawca może w każdej chwili zrezygnować ze wskazanej w regulaminie formy informowania i akceptowania o zmianach poprzez złożenie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie nie wywiera skutku do wcześniej dokonanych już akceptacji.
 9. Strony ustalają, iż wskazany w zleceniu termin planowanego wydania pojazdu jest terminem szacunkowym i może ulec zmianie z uwagi na sytuacje Zleceniobiorcy, a w szczególności dostępność części, postępowanie likwidacyjne ubezpieczyciela, czy procedury diagnostyczne. Ostateczny termin wykonania zlecenia będzie mógł zostać podany po przeprowadzeniu diagnostyki, ustaleniu dokładnego zakresu naprawy oraz zamówieniu i otrzymaniu koniecznych części, a w przypadku naprawy związanej z odpowiedzialnością ubezpieczyciela zakończeniu procedur postępowania likwidacyjnego. Termin ten co do zasady nie może przekraczać 90 dni i w tym okresie żadna ze stron nie ma prawa odstąpienia od umowy.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów poniesionych przez Zleceniobiorcę, w tym kosztów zamówionych części. Zapis ten dotyczy w szczególności sytuacji, w której Zleceniodawca rozwiąże umowę zlecenia lub cofnie z jakichkolwiek przyczyn upoważnienie Zleceniobiorcy do reprezentacji przed ubezpieczycielem w takcie toczącego się postępowania likwidacyjnego oraz do odbioru odszkodowania. Już wypłacone odszkodowanie będzie w pierwszej kolejności zaliczone na przedmiotowe koszty. W przypadku części zamiennych liczy się data ich zamówienia. Jeżeli miało to miejsce przed zamówieniem części, to części według wyboru Zleceniobiorcy albo będą stanowiły własność Zleceniodawcy z obowiązkiem zapłaty za nie ich wartości zakupu plus 5 % marża albo pozostaną własnością Zleceniobiorcy bez obowiązku ich spłaty.
 11. Wszelkie spory związane z umową zlecenia będzie rozstrzygał Sąd właściwy miejscowo dla powoda.

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz eksperta? Napisz do nas
a odpowiednia osoba się z Tobą skontaktuje

Media społecznościowe

Śledź nas w internecie