Regulamin Chat

HOME • Regulamin Chat

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUGI CHAT

Udostępnionej na stronie internetowej https://mojsiuk.pl

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Chat (dalej „Chat”, „Usługa”, „Formularz”) dostępnej na stronie internetowej https://mojsiuk.pl.
 2. Administratorem usługi Chat jest Mojsiuk sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Starych Bielicach, ul. Koszalińska 89, NIP: 6690012951, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000450355, zwana dalej Administratorem.
 3. Korzystanie z Usługi na Stronie jest bezpłatne i możliwe po wyrażeniu przez osobę korzystającą (dalej: Użytkownik) zgody na przestrzeganie Regulaminu i zaakceptowaniu jego treści.
 4. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, do wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu, zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego.
 5. Regulamin jest udostępniony na Stronie – https://mojsiuk.pl.
 6. Każdy Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności zabronione jest publikowanie i podawanie za pomocą Serwisu treści o charakterze niezgodnym z obowiązującym prawem.
 7. Usługa jest udostępniona w celu informacyjnym oraz obsługowym dotyczącym przedstawienia oferty Spółek z grupy Mojsiuk.
 8. Do prawidłowego korzystania z Usługi Użytkownik musi posiadać aktualną przeglądarkę oraz dostęp do sieci Internet,

2. Zakres Usług

 1. Usługa jest dostępna dla pełnoletnich Użytkowników:
 • w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8.00 do do 22.00;
 • w sobotę i niedzielę od godziny 10.00 do 22.00;
 1. W pozostałych dniach i godzinach Użytkownik może skorzystać z Formularza (dalej: Formularz). Odpowiedź na zapytanie pozostawione w ten sposób Użytkownik otrzyma w najbliższy dzień roboczy za pośrednictwem pozostawionego adresu email albo drogą telefoniczną na podany numer telefonu.
 2. Korzystanie z Usługi rozpoczyna się z chwilą uruchomienia okna, a kończy się z chwilą opuszczenia Usługi przez Użytkownika.
 3. Użytkownik może w każdej chwili opuścić okno Chat bez podawania przyczyny.
 4. Zabrania się wykorzystywania Usługi do innych celów niż określone w §1 ust. 7 Regulaminu, a w szczególności do:
 • a) przesyłania za pomocą Usługi treści reklamowych, promocyjnych, komercyjnych (SPAM);
 • b) publikowania treści powszechnie obowiązujące przepisy oraz dobre obyczaje;
 • c) innych działań mogących powodować szkodę lub zakłócać prawidłowe działania Administratora, w szczególności treści obraźliwych, wulgarnych, mających charakter prowokacyjny, agresywny lub gróźb ani godzących w dobra osobiste doradcy obsługującego Chat;

3. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być składane pisemnie na następujący adres poczty elektronicznej [email protected]
 2. Reklamacja dotycząca treści odpowiedzi udzielanych za pośrednictwem Usługi powinna zawierać następujące dane:
 • a) dane identyfikujące Użytkownika,
 • b) dane kontaktowe i preferowane formy kontaktu,
 • c) opis problemu.
 1. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty dostarczenia reklamacji do Administratora.

4. Odpowiedzialność

 1. Administrator Usługi dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ciągłości działania Usługi Chat, jednakże nie odpowiada za ewentualne awarie wynikające z wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych,
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkownika, w szczególności za szkody spowodowane niezgodnym z Regulaminem korzystaniem z Usługi.

5 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator Usługi. Dane osobowe przetwarzane są w systemie informatycznym Administratora Usługi w celu realizacji zapytania przesłanego przez Użytkownika, które to czynności podejmowane są na wyraźne żądanie Użytkownika. Przedstawienie w ten sposób oferty handlowej odbywa się w formie elektronicznej – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 f) RODO).
 2. Administrator nie przechowuje danych dłużej, niż to niezbędne do realizacji w/w celów, o ile nie istnieje prawny obowiązek dłuższego ich przechowywania.
 3. Odbiorcami danych Użytkownika mogą być podmioty współpracujące, których celem jest wspieranie Administratora w szczególności w zakresie usług IT czy usług marketingowych zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania przedstawienie oferty może nie być możliwe,
 5. Administrator w ramach Usługi Chat oraz Usługi Formularz przetwarza dane podane mu przez Użytkownika, w szczególności: Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon. Administrator może przetwarzać również inne dane jeśli zostaną udostępnione przez Użytkownika oraz jeżeli ich podanie jest niezbędne do przedstawienia oferty lub odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie,
 6. Zgodnie z RODO, Użytkownikowi w każdej chwili przysługuje prawo:
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • wycofania uprzednio wyrażonej zgody,
 • otrzymania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownika
 • wykonania kopii danych;
 1. W celu realizacji uprawnień, Użytkownik powinien zgłosić się do Administratora za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]l
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych Użytkownika, narusza przepisy prawa, Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO

  6. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem pozostające w związku ze świadczeniem Usługi będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Administratora, jednakże w przypadku Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2023
 3. Regulamin może być w każdym czasie zmieniony przez Administratora. Zmiana Regulaminu obowiązuje od chwili opublikowania na Stronie (zmiany nie mają zastosowanie jeżeli rozpoczęcie Usługi nastąpiło przed datą zmiany).

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz eksperta? Napisz do nas
a odpowiednia osoba się z Tobą skontaktuje

Media społecznościowe

Śledź nas w internecie