RODO

HOME • RODO

INFORMACJA DLA KLIENTÓW DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GRUPIE MOJSIUK

Szanowni Państwo ,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 nowego rozporządzenia o ochronie Danych osobowych ( RODO ) informujemy że :

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mojsiuk Sp.z o.o. Sp.k z siedzibą w 76-039 Stare Bielice ,ul. Koszalińska 89 i jej następcy prawni oraz podmioty powiązane ( Mojsiuk Centrum Blacharsko-Lakiernicze S.A, Mojsiuk Motor Spółka Jawna, Mojsiuk Sp.zoo Auto KM sp.k, Mojsiuk sp.zoo ) zwani dalej („Administrator”).

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail [email protected]

Administrator przetwarza dane osobowe. w szczególności:

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO w celu:
  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane na formularzu umowy),
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
 3. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO czyli na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w celu:
  1. marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta,
  2. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych,
  3. dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń,
  4. prowadzenia analiz jakości technicznej świadczonych usług i towaru;
 4. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie odrębnej zgody w celu:
  1. dokonania weryfikacji wiarygodności płatniczej klienta w oparciu o informacje z biur informacji gospodarczej,
  2. przekazywania klientowi informacji o produktach i usługach współpracujących z Administratorem o zmianie nazwy (firmy), adresu lub siedziby, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail),
  3. analiz preferencji klienta, informowania klienta o promocjach i konkursach, zbliżających się terminach przeglądów i upływu ważności posiadanych produktów własnych i obcych (np. ubezpieczenia),
  4. marketingu bezpośredniego produktów lub usług własnych Administratora,
  5. marketingu bezpośredniego produktów lub usług podmiotów współpracujących z Administratorem, przy czym dane osobowe klienta nie będą udostępniane podmiotom trzecim, a informacja będzie przekazywana przez Administratora
 5. działania związane z marketingiem bezpośrednim, o którym mowa w pkt 4 lit. d) i e) może być realizowany przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. SMS, MMS, e-mail), telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. urządzeń służących do automatycznego inicjowania połączeń telefonicznych).
 6. Państwa dane osobowe w wyjątkowych sytuacjach mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej wyłącznie za Państwa jednoznaczną zgodą uzyskaną po uprzednim przestawieniu Państwu zasad i potencjalnych skutków takiego przekazania.
 7. W przypadku określonym w pkt 6 Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.
 8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

Okres, w którym dane osobowe będą przechowywane:

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
  1. posprzedażowej obsługi klientów (np. obsługi reklamacji),
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi,
  3. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administratora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą;

W związku z prawami osoby, której dotyczą dane osobowe jako Administrator twoich danych zapewniamy Ci:

 • prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO);
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO)
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO)
 • prawa przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO)
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail [email protected]

Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do Administratora (adresy zostały podane na wstępie).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy w stanie realizować działań marketingowych oraz potrzeb związanych z realizacją zawartych umów .

Kategorie odbiorców danych (w tym podmiotów przetwarzających dane osobowe w imieniu Administratora ):

Administrator określa grupy odbiorców danych takie jak : Partnerzy handlowi (np. agenci, sponsorzy), firmy windykacyjne, firmy ubezpieczeniowe, banki, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii klientów, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W GRUPIE MOJSIUK

Szanowni Państwo ,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 nowego rozporządzenia o ochronie Danych osobowych ( RODO ) informujemy że :

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mojsiuk Sp.z o.o. Sp.k z siedzibą w 76-039 Stare Bielice ,ul. Koszalińska 89 i jej następcy prawni oraz podmioty powiązane ( Mojsiuk Centrum Blacharsko-Lakiernicze S.A, Mojsiuk Motor Spółka Jawna, Mojsiuk Sp.zoo Auto KM sp.k, Mojsiuk sp.zoo ) zwani dalej („Administrator”).

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail [email protected]

Administrator przetwarza dane osobowe. w szczególności:

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa poniżej;
 2. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. ale także na podstawie art. 9 ust. 1 lit. b, c oraz h RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą;

Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie określonym przez przepisy prawa pracy czyli te o jakich mowa w art. 221 § 2 k.p.

Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany – decyzje dotyczące Państwa sytuacji nie będą podejmowane za pomocą specjalizowanych algorytmów, w tym również w formie automatycznego profilowania.

Okres, w którym dane osobowe będą przechowywane:

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania procesu rekrutacji oraz w okresie 3 miesięcy od jej zakończenia.

W związku z prawami osoby, której dotyczą dane osobowe jako Administrator twoich danych zapewniamy Ci:

 • prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO);
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO)
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO)
 • prawa przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO)
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail [email protected]

Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do Administratora (adresy zostały podane na wstępie).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez podania przez Ciebie Twoich danych nie będziemy w stanie przeprowadzić procedury rekrutacyjnej.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W POSTACI WIZERUNKU (MONITORING) W GRUPIE MOJSIUK

Szanowni Państwo ,

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 nowego rozporządzenia o ochronie Danych osobowych ( RODO ) informujemy że :

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) administratorem Twoich danych osobowych jest Mojsiuk Sp.z o.o. Sp.k z siedzibą w 76-039 Stare Bielice ,ul. Koszalińska 89 i jej następcy prawni oraz podmioty powiązane ( Mojsiuk Centrum Blacharsko-Lakiernicze S.A, Mojsiuk Motor Spółka Jawna, Mojsiuk Sp.zoo Auto KM sp.k, Mojsiuk sp.zoo ) zwani dalej („Administrator”).

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator przygotował punkt kontaktu z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres e – mail [email protected]

Administrator przetwarza dane osobowe. w szczególności:

 1. kierując się zasadami celowości i adekwatności polegającymi na tym, iż Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, tj; zabezpieczenia mienia administratora oraz zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz klientów poprzez stosowanie monitoringu.

Dane osobowe w postaci nagrań z monitoringu nie są i nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Państwa dane będą zabezpieczone z wykorzystaniem właściwych rozwiązań technicznych i technologicznych zgodnych z dobrymi praktykami stosowanymi w procesie bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w sposób zapewniający im poufność.

Okres, w którym dane osobowe będą przechowywane:

Państwa dane osobowe w zakresie wizerunku utrwalonego w nagraniach przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

W związku z prawami osoby, której dotyczą dane osobowe jako Administrator twoich danych zapewniamy Ci:

 • prawo dostępu do Twoich danych (art. 15 RODO);
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych (art. 16 RODO)
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych (art. 17 RODO),
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych (art. 18 RODO)
 • prawa przeniesienia Twoich danych (art. 20 RODO)
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych (art. 21 RODO i art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

Skorzystanie z powyższych uprawnień jest możliwe poprzez wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres e – mail [email protected]

Informujemy również, iż przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych oraz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawa wymienione powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych lub przesyłając korespondencję do Administratora (adresy zostały podane na wstępie).

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz eksperta? Napisz do nas
a odpowiednia osoba się z Tobą skontaktuje

Media społecznościowe

Śledź nas w internecie